စကားမဲ့သက္ေသ

>>>Download

VERSE 1
ပန္းကေလးမ်ားရယ္ စကားေျပာတတ္ရင္ လူေတြကုိ ေမးလိမ့္မယ္
ရနံ႔သင္းလုိ႔ ေမႊးႀကိဳင္စြာ ကမၻာႀကီးထဲလွေနတာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲလုိ႔
သဘာ၀ရဲ႕အေၾကာင္းေတြလား ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းေတြလား ေျပာေလလူသားရယ္
အသိတရားနဲ႔ေလာကလူ ဒီေမးခြန္းတုိ႔ရဲ႕ အေျဖရွိတယ္

VERSE 2
ေက်းငွက္ကေလးေတြသာ စကားေျပာတတ္ရင္ လူေတြကုိ ေမးလိမ့္မယ္
သူတုိ႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြဟာ ဘယ္သူ႕အတြက္ဖြဲ႕ဆုိတာ ေျဖဆုိပါဦးလုိ႔
သဘာ၀ရဲ႕ျဖစ္စဥ္လား ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းေတြလား ေျပာေလလူသားရယ္
အသိတရားနဲ႔ေလာကလူ သမၼာတရားရဲ႕ ေမးခြန္းအေျဖရွိတယ္

CHORUS
ပန္းကေလးရယ္ စကားေျပာတတ္ရင္ လူေတြကုိ ေမးမယ္
ေက်းငွက္ကေလးေတြလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ သီခ်င္းအဓိပၸါယ္ေတြကုိ ေမးရင္
ေလာကႀကီးမွာ အျမင့္သူ ဘယ္လုိအေျဖေပးမွာလဲ
အေျဖေတြရွိခဲ့ ဒီလုိေမးခြန္းအတြက္ ရွာေဖြပါရင္ အမွန္ကုိေတြ႕ရမွာေပါ့

VERSE 3
ေလာကႀကီးရဲ႕ စကားေျပာတဲ့အသံ လူေတြသာ ၾကားတတ္ရင္
နက္နဲတဲ့ ပုစာၦေတြ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာေတြ အေျဖမွန္ျမင္ၾကလုိ႔
သမၼာတရားရဲ႕သစၥာစကား ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ား သက္ေသခံခ်က္ေတြ
အသိတရားနဲ႔စဥ္းစားေလ မုသားမဲ့ စကားသက္ေသၾကားမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.