အထံေတာ္သုိ႔

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE 1
ရပ္တည္အၿမဲ တန္ခုိးႀကီးေသာ လက္ေတာ္ထဲ၀ယ္
ႏွလံုးသားထဲ ကမၺည္းတင္ခဲ့ ဂတိေတာ္ႏွင့္အသက္ရွင္
ဘ၀တစ္ခုလံုး ကုိယ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္မိသားစု၀င္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ဆြဲေခၚၿပီ

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္ပုိင္မူၿပီ ကၽြႏ္ုပ္လုိအပ္
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္စကားသိေစပါ
ဆာငတ္ေတာင့္တစြာ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏
နာမ၌ လက္မ်ားေျမႇာက္မည္ မင္းျမတ္ထံ
သံၿပိဳင္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဆက္သ ကၽြႏ္ုပ္သခင္ကုိ
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္
အိမ္ေတာ္သားျဖစ္ၿပီ