ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း

>>>Download

VERSE 1
ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ၾကမယ္ ေလာက လူ႕ကမၻာထဲ
ဘုရားျမတ္အတြက္ဆုိ ေနာက္မဆုတ္ဖုိ႔ရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မယ္
ကုိယ္ေတာ္ညႊန္ရာ ဒီကမၻာသြားေရာက္ ထမ္းေဆာင္မယ္

VERSE 2
ဘုရားျမတ္ခရစ္ေတာ္ အစြမ္းအစေလးေတြ ေပးထားၿပီးၿပီပဲ
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အသိတရားနဲ႔ သိမ္းဆည္းမထားပါနဲ႔
ပုိင္ဆုိင္တာေတြ ပါ၀င္ ဆက္ကပ္လုိက္ေလကြယ္

CHORUS
ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ေဆာင္ ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ေဆာင္
ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ေဆာင္
ဘုရားအတြက္ (အေကာင္းဆံုးေလးကုိ)
ေပးဆပ္ (ရွိသမွ် ဥစၥာ)
မေတြးနဲ႔ (ဘုရားျမတ္အတြက္မုိ႔)
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ေဆာင္

VERSE 3
ဘုရားျမတ္အတြက္ဆုိ ဒုိ႔ဘ၀အသက္တာ ဆက္ကပ္ေပးလွဴမယ္
အုတ္တစ္ခ်က္အျဖစ္နဲ႔ သဲတစ္ပြင့္ေလးလုိ အသံုးျပဳျခင္းခံမယ္
အခ်ိန္နာရီေတြမကုန္ခင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.