သာ၍နီးေစပါ (ရိန္မုိး)

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ရိန္မုိး

VERSE
ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္း ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္း
ခံထုိက္ေသာ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရား
စိတ္ႏွလံုးအၾကြမင္းမဲ့ ခ်ီးေျမႇာက္ ဂုဏ္ျပဳမည္
တန္ခုိးႀကီးေသာဘုရားကုိ ၀တ္ျပဳမည္

CHORUS
ေန႔ရက္စဥ္တုိင္းမွာ လမ္းျပသြန္သင္ပါ
တရားလမ္းထဲ ေသြးေဆာင္မူပါ (တရားလမ္းထဲေသြးေဆာင္ပါ)
ကၽြႏု္ပ္ကုိ စစ္ေဆး ျပဳျပင္ပါ အရွင္ဘုရား
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ သာ၍ တူေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ သာ၍ နီးေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.