ကုိယ္ေတာ္သာရပ္တည္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - ခြါလ္ေသာင္၊ FGA

VERSE
ႏွိမ့္ခ် ျပပ္၀ပ္လ်က္ ေျခေတာ္ရင္း၌ ကုိးကြယ္မည္
ကၽြႏ္ုပ္နားေထာင္ အခ်ဳိသာဆံုးအသံေတာ္အား
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္အား ေတာင့္တပါ၏
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ေတာင့္တ ဆာငတ္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ထံ ဟစ္ေၾကြး ေန႔ညအစဥ္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ျခင္း ျမင္ေတြ႕ရန္
မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကုိးကြယ္
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္သာ ရပ္တည္
ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ တန္ခုိးေတြ႕ျမင္ေစမူပါ
ေယ႐ႈ သခင္တကာသခင္
ေယ႐ႈ သခင္တကာသခင္