ေရႊလင္းယုန္ပမာ

>>>Download

VERSE 1
ဤအရပ္၌ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ အသက္ရွင္
ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတေန အခ်ိန္တုိင္း
ေမတၱာ၌ ၀ွက္ထား ဒူးေထာက္လ်က္ဆုေတာင္း
ေယ႐ႈအား တုိး၍ သိေစပါ

CHORUS
ဘ၀တစ္ခုလံုး အစဥ္ေစာင့္ထိန္းရင္း
ေခၚေဆာင္ပါ
စြမ္းအားေပးကာ ပ်ံ၀ဲသြားမည္
ေရႊလင္းယုန္ပမာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.