သီဆုိဟာေလလုယာ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  - 

CHORUS
သီဆုိ ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ခ်ီးမြမ္းရန္ အလြန္ထုိက္တန္
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ေယ႐ႈသခင္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ခရစ္ေတာ္ရွင္

VERSE 1
ေယ႐ႈဘုရား ကယ္တင္ေသာအရွင္
ေကာင္းျမတ္မူ ကုိယ္ေတာ္မွ တစ္ပါးမရွိ
ကယ္တင္ေသာအရွင္ နာမေတာ္
ဘုန္းႀကီးေစ ကမၻာအဆက္ဆက္ ကုိးကြယ္မည္

VERSE 2
ၾကင္နာသခင္ ယုိစီးခဲ့
ေသြးစက္ေတြ ကၽြႏ္ုပအတြက္ အျပစ္လြတ္ျခင္း
အထံေတာ္ပါးမွ ထုိေမတၱာ
အႏႈိင္းမရွိပါ ကယ္လႊတ္ခဲ့ သူ႕ခ်စ္ျခင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.