သုိးလုပြဲ

>>>Download

VERSE 1
ခံယူခ်က္မ်ား အသစ္ထြင္ သုိးလုပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေနစဥ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဆြဲေဆာင္ သုိးလုပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေနစဥ္
တေရာ္ေလွာ္အၾကည့္မ်ားလည္း ဆန္းၾကယ္ သုိးလုပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေနစဥ္

PRE-CHO
ညႇဳိးႏြမ္းတဲ့ ပန္းဥယ်ာဥ္ သရဖူရဖုိ႔ ေျပးပါဦး
သုိးလုပြဲက ရပ္တန္႔ၿပီး သခင္နဲ႔ ပန္းတံုးတုိင္သုိ႔ ေျပးလုိက္ဦး

CHORUS
ဗ်ာဒိတ္ထားတဲ့ေန႔ရက္မ်ား အနီးဆံုးေနရာသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီ
ဗ်ာဒိတ္ထားတဲ့ေန႔ရက္မ်ား သင့္ေရွ႕မွာ ယခုေရာက္ေနၿပီ
အသက္ဆီမီး အသင့္ျပင္ကာ တံခါးေခါက္သံေလး ၾကားပါေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.