ကမ္းလက္

>>>Download

VERSE
ဆာေလာင္သူအတြက္ ေအးျမတဲ့ ေရၾကည္တစ္စက္ေပးလုိက္ေလ
ေမတၱာနဲ႔ ခ်စ္လုိက္ေလ
ဒဏ္ရာ စိတ္ေသာကနဲ႔ ေဝဒနာ ခံစားခဲ့ရသူ
ေဖးကူလုိ႔ ႏွစ္သိမ့္ေပး

PRE-CHO
ႀကံဳလာမယ့္ အသက္တာမွာ ဆံုလာတဲ့ ဘ၀ေတြကုိ
ကူညီကာေဖးကူရင္း တြဲကူစုိ႔

CHORUS
၀မ္းနည္းလုိ႔ေန ကမၻာႀကီးထဲ
စိတ္ပ်က္တဲ့ လူေတြအမ်ားအတြက္
အတူလက္တြဲလုိ႔ အားကူမယ္
ေပးမွ်လုိက္ပါ ဒီအခ်စ္နဲ႔ ေဖးမလုိက္ပါ လူတုိင္းအတြက္
အၾကင္နာကမ္းလက္ လွမ္းေနမယ္

BRIDGE
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေ၀းကြာတဲ့ လူသားမ်ားနဲ႔ ေဟာဒီကမၻာရယ္
လုိေနသူေဖးမလုိက္ပါ လူသားေတြခ်င္းပဲ
ဒုကၡနဲ႔မ်က္ရည္ေတြလည္ ကူညီသူကင္းမဲ့လုိ႔ေနသူကုိ ေမတၱာလက္နဲ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.