အေကာင္းျမတ္ဆံုးသခင္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  -

VERSE 1
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားရွင္ ကၽြႏု္ပ္၏ အသက္သခင္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသာ ထာ၀ရဘုရင္
အျပစ္နဲ႔ကင္းတဲ့ သုိးသငယ္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သူ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အျပစ္ေၾကြးမ်ားအား ဆပ္ေပးသူ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏုိင္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ ထာ၀ရအေကာင္းဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕မိတ္ေဆြ
ထာ၀ရအေကာင္းဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အနားမွာ အစဥ္ၿမဲ
ထာ၀ရအေကာင္းဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘုရားသခင္
ထာ၀ရအစဥ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ အေကာင္းျမတ္ဆံုးသခင္

VERSE 2
အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရားသားေတာ္ အရာအားလံုးရဲ႕သခင္
ထာ၀ရစုိးစံ အနႏၱတန္ခုိးရွင္
အျမင့္ျမတ္ဆံုးဘုန္းစည္းစိမ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္စြန္႔ကာ
ႏွိမ့္ခ်၍ အေသြးနဲ႔ ေရြး၀ယ္ခဲ့သူ
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္း ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏုိင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.