ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္တုိင္း

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE
အဖဘုရားရဲ႕ အံ့ဘြယ္တန္ခုိး သီဆုိေၾကြးေၾကာ္ေန
အနာဂတ္ ကုိယ္ေတာ့္တုိင္းႏုိင္ငံ ထာ၀ရ ၿငိမ္သက္ႏုိင္ငံ

PRE-CHO
ကၽြႏ္ုပ္အာ႐ံုအားလံုး အဖထံေတာ္ၿမဲၾကည့္
ကုိယ္ေတာ္၏ တန္ခုိးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္အား ေခၚယူ

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္တုိင္း ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားကုိ ဂုဏ္ျပဳ
ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္တုိင္း ေမတၱာအေၾကာင္းေျပာဆုိမည္
ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္တုိင္း အဖဘုရားဂ႐ုဏာေတာ္အေၾကာင္းေျပာမည္
အဖဘုရားေမတၱာေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္

VERSE 2
အဖဘုရားသန္႔ရွင္းျမတ္နာမ ဂုဏ္ျပဳျခင္းရွိေစေသာ္
ထာ၀ရဘုရားေကာင္းျမတ္မူေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သီခ်င္းဆုိေန