ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံလ်က္ရွိပါ၏

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ေဂ်မုိး

VERSE
(ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံလ်က္ရွိပါ၏
ေန႔ရက္အစဥ္ ဂ႐ုဏာအသစ္ ခံစားရသည္
အသက္တာ၏ လမ္းခရီး ေန႔ရက္တိုင္းမွာ
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္မူသည္)

CHORUS
ေကာင္းျမတ္ခဲ့ၿပီ မေန႔က ေကာင္းျမတ္သည္ ယခု
ေကာင္းျမတ္ဦးမည္ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ
ခ်ီးမြမ္းမည္ ကိုယ္ေတာ္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကုိ
ခ်ီးမြမ္းေနမည္ ေန႔ရက္အခ်ိန္တုိင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.