သခင့္ရင္ခြင္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆို   - 

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ပလႅင္ေတာ္ေျခရင္းမွာ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္ ကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ကာ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္
ကုိယ္ေတာ္အားရွိရွိသမွ် ဆက္ကပ္ခ်င္ပါေသာ္လည္း

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္၏ လက္မွာရွိေသာအရာ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေရွ႕မွာ မေဖာ္ရဲပါ
ကုိယ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘ၀ဆက္ကပ္
စံုလင္မဲ့တဲ့ ႏွလံုးသား ဒဏ္ရာေတြနဲ႔အျပည့္ပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္အား ျပပ္၀ပ္ျခင္းမွတစ္ပါး ပူေဇာ္ရန္ အျခားအရာမရွိပါ
ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္မည္ ဘုန္းႀကီးသခင္ေယ႐ႈ
ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ခ်ိန္ ကုိယ္ေတာ္၏ အတြင္းႏွလံုးသားထဲသုိ႔
ကၽြႏ္ုပ္တုိး၀င္လာ သခင့္ရဲ႕ရင္ခုန္သံမ်ား ၾကားေစပါ

BRIDGE
သခင့္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ထဲမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းခံစား
သန္႔ရွင္းသခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ
အားျပည့္တဲ့လင္းယုန္လုိ ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ ပ်ံ၀ဲသြား
သခင့္ရဲ႕အနား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.