ဟာေလလုယာ

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - Rachel Mee

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းသံမ်ား စီးဆင္းေနဆဲ
မုိးေကာင္းကင္ထက္ ေျမျပင္ထက္၀ယ္
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳၿပီ ၀မ္းေျမာက္ေစၿပီ

CHORUS
ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ

VERSE 2
တုိ႔ထိမူပါ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဘိသိက္မူပါ အလုိေတာ္အတုိင္း
ဘုန္းႀကီးျမတ္ဆံုး တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ စုိးစံေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.