ေတြ႕ရွိျခင္း

>>>Download

VERSE 1
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လုိ အနားမွာေနသူ အေမ မိဘလုိ ေဖးကူေပးသူ
အခက္ခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေစသူ ခြန္အားမ်ားစြာ ေပးႏုိင္စြမ္းသူ
ယံုၾကည္လုိက္ အျပစ္ေတြ ၀န္ခ်ရင္း

CHORUS
လုိေနတဲ့ ဘ၀ကြက္လပ္ေတြ ျဖည့္စြက္မယ့္သူ လုိက္ရွာဆဲ
ႀကံဳေနတဲ့ ဒုကၡမီးေတြ ၿငိမ္းသတ္မရတဲ့အခ်ိန္
ဒီအခ်ိန္ အနီးနားေရာက္ခဲ့သူ ဒို႔ရဲ႕ အဖသခင္ခရစ္ေတာ္ပဲ
ႀကံဳေနတဲ့ ဒုကၡမီးေတြ ၿငိမ္းေပးမယ့္သူ ေတြ႕ခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.