ကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရား

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  -

VERSE 1
ေကာင္းကင္ထက္မွာ ကုိယ္ေတာ္လက္ရာမ်ား
ေျမႀကီးတျပင္လံုးမွာ အလြန္ထူးဆန္းျခင္းေတြ
သက္ရွိအရာမ်ားနဲ႔ သက္မဲ့အရာပါ ပုိင္စုိးေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ အဖ ကုိယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးတည္း

CHORUS
ဖန္ဆင္းေသာအရွင္ ဘုန္းႀကီးသခင္
ေကာင္းကင္သားတုိ႔ဘုရင္
အုိ ကၽြႏ္ုပ္ယဇ္ပလႅင္ ႏွလံုးသားတင္ကာ
ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳရာ အစဥ္ၿမဲတည္ေသာ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔
ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္အား ေရြးႏႈတ္ခဲ့
ကၽြႏ္ုပ္၏ အဖ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္ရာ

VERSE 2
အသက္႐ွဴတုိင္းမွာ သခင့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ား
ဂ႐ုဏာလက္ေတာ္ အစဥ္ၿမဲ မ စ ေန
အေသြးနဲ႔ကယ္ေပးလုိ႔ လူ႕၀ိညာဥ္ကုိ ကယ္လႊတ္ခဲ့
ေရြးႏႈတ္ျခင္း ကုိယ္ေတာ္သာေပးခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.