ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ပါမည္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - ဇမ္ႏူး၊ FGA

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္သီခ်င္းဆုိမည္
နက္နဲသမုဒၵရာတုိင္ ေနာက္ေတာ္လုိက္မည္
ၾကယ္စင္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္လွ်င္ ေလျပည္သည္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
ဤအရာမ်ား အစဥ္ ေပ်ာက္သြားသည့္တုိင္
ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားမွ ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ပါ၏

CHORUS
ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၏ အရပ္တြင္းျဖင့္
ကုိးကြယ္ျခင္း၌ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္ေတြ႕
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တုႏႈိင္းသည့္အရာ ဤကမၻာေပၚတြင္မရွိ
ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးျခင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းထပ္ဆင့္
က်ဳိးပဲ့ေသာႏွလံုးသားစည္းေပး ကၽြႏု္ပ္မ်က္ရည္သုတ္ေပး
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သူလႊတ္ေပး
ကုိယ္ေတာ္မျပဳႏုိင္ေသာအမႈ ဤကမၻာတြင္မရွိ
ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ပါ၏