ဤအရပ္၌

>>>Download

CHORUS
ဤအရပ္၌ လက္မ်ားကုိ ေျမႇာက္ပင့္ကာ
ခ်ီးမြမ္းမည္ ကုိယ္ေတာ္ျပဳေသာ အမႈမ်ားအတြက္
ကုိးကြယ္မည္ သန္႔ရွင္းေသာနာမေတာ္အား
ကုိယ္ေတာ္သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၌ အတူရွိသည္

VERSE 1
ဆုေတာင္းေလွ်ာက္တုိင္းအေျဖေပး အၿမဲတမ္းအတူရွိေန
ေခၚေသာအခါ ထူးမည္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ လဲက်စဥ္ လက္ေတာ္ျဖင့္ ေဖးမ
အၿမဲတမ္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၌ ရွိေတာ္မူလ်က္ လမ္းတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းပုိ႔ေဆာင္ေန
တတ္စြမ္းႏုိင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ

VERSE 2
လာမယ့္ေန႔ရက္အခ်ိန္တုိင္း လာမယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားလား
ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ စစ္ေဆးမူတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ရပ္တည္ေသာအခါ
ကုိယ္ေတာ္ခြန္အားျဖင့္ ကယ္တင္ၿပီ ေမတၱာျဖင့္ ခြန္အားေပး
ဤအရာမ်ားအတြက္ သီဆုိပါမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.