ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါလား

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - စံပီး

VERSE
ေလာကႀကီးကုိ သင္ဟာ မေတာ္တဆ ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပါ
သင္ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔ ဘုရားသခင္ အလုိရွိတာ
ဒီေနရာကို ေရာက္လာတာလည္း အမွတ္တမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ
အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကုိ သိဖုိ႔ပါ

CHORUS
၀န္ေလးပင္ပန္းေသာသူ ငါ့ထံသုိ႔လာၾက
ငါသည္ သင့္ကုိ ခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည္
အားကုိးရမယ့္သူမရွိ စိတ္ညစ္၍ အားငယ္ေနလား
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရား ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါလား
(ဟာေလလုယာ) ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါလား
ေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.