ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀

>>>Download

VERSE 1
အဖကုိယ္ေတာ္ ႏွလံုးသားဆႏၵ ရွိသမွ်ထက္သာ၍ ေတာင့္တ
ၾကည္ညိဳပါ၏ ေယ႐ႈ ကၽြႏု္ပ္ အခ်စ္ဆံုးကယ္တင္ရွင္
ရွိသမွ်ခပ္သိမ္းေပးအပ္ပူေဇာ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္သာ

PRE-CHO
အထံေတာ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ကုိးကြယ္
သားသမီးတုိ႔လည္း ကုိးကြယ္ေန

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ ကၽြႏ္ုပ္ဘုရား
ပူေဇာ္ ဆက္သ အသက္တာ သခင့္ထံ
သခင္ဘုရား ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္သူ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အစားထုိးႏုိင္သူမရွိ

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္၌ ရွိသမွ်ေပးအပ္ပူေဇာ္ သခင့္အတြက္သာ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္
ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ ကုိယ္ေတာ္ခ်ေပး ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္ခ်ိန္ေတြ
သခင့္အလုိအတုိင္း အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဆက္ကပ္ပါ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.