ေယ႐ႈသာအလုိအပ္ဆံုးပါ

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - Niang၊ FGA

VERSE
ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ အလုိအပ္ဆံုးပါ
ယခု ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာ လက္ေတာ္သုိ႔သာ
ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံၿပီ
ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ အလုိအပ္ဆံုးပါ
ကုိယ္ေတာ္အသက္ဆက္၍ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္
ကုိယ္ေတာ္သာ လုိအပ္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္၀ယ္ယူေပး ကယ္တင္ျခင္း
က်မ်က္ရည္မ်ား သုတ္ေပး
အသက္စမ္းေရ ေသာက္၍ ေရငတ္ျခင္း
အစဥ္ ကင္းလြတ္လ်က္ အသက္ရွင္
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ သန္႔ရွင္းသည္
မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကုိးကြယ္
ထာ၀ရစုိးစံေတာ္မူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား