ဧမာေႏြလ (ကုိးကြယ္ရာႏွလံုးသား)

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အား စု႐ုံးကုိးကြယ္ ကုိယ္ေတာ္ႀကီးျမတ္အေၾကာင္းကုိ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အား စု႐ံုးဆက္သ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္
ကုိယ္ေတာ္ထံႏွလံုးသား ဖြင့္ဟ လက္မ်ားကုိ ေျမႇာက္ပင့္ကာ
ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရင္း ၾကြမူပါ

CHORUS
(ဧမာေႏြလ အတူရွိေသာ ဘုရား
ၿငိမ္သက္ရွင္ တန္ခုိးရွင္ ထာ၀ရတည္ေသာဘုရား)

VERSE 2
ကယ္တင္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္းေသာအသံ ေကာင္းကင္ယံထိတုိင္
ကယ္တင္ရွင္၏ ဘုန္းေတာ္အလင္းေရာင္ ေပၚထြန္းေတာက္ပ လင္းထိန္
ကုိယ္ေတာ္သာ ထုိက္တန္မူသည္ ဇိအုန္အရပ္၌ ခ်ီးမြမ္းမည္
ကၽြႏ္ုပ္ဘုရင္ စိုးစံမူသည္ အစဥ္ထာ၀ရ