ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္သည္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆို  - စံပီး၊ FGA

VERSE
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ မရွိလွ်င္ ဦးတည္ရာမသိခဲ့
ေန႔သစ္နံနက္ယံကုိ ဘယ္လုိ ရင္ဆုိင္ရမလဲ
ဂ႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား အၿမဲတမ္း ေခၚခဲ့
ကုိယ္ေတာ္အနီးနားရွိလည္း ကုိယ္ေတာ္ရွိေၾကာင္းမသိႏုိင္ခဲ့

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္သည္ ေကာင္းျမတ္သည္
ဂ႐ုဏာေတာ္ ထာ၀ရတည္၏

(ေက်းဇူး ဂ႐ုဏာေတာ္ျမင္ေစ
ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတုိင္း ေတြ႕ေစပါ)
ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတုိင္း