အသက္ရွိသူအေပါင္းကုိးကြယ္ရာ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  -

VERSE 1
ႀကီးမား အံ့ၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္ ခ်ီးမြမ္း ဘုန္းႀကီးတဲ့ဘုရား
ခ်ီးမြမ္း သခင့္ရဲ႕ နာမေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ဖန္ဆင္းေသာအရွင္
ခ်ီးမြမ္း အံ့ၾသဘြယ္ေမတၱာ ခ်ီးမြမ္း ေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုရား
ခ်ီးမြမ္း ေကာင္းကင္သားေတြ ခ်ီးမြမ္း ေျမႀကီးသားမ်ား

PRE-CHO
ခ်ီးမြမ္းထုိက္ဆံုးေသာသခင္ ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း အႏႈိင္းမဲ့ေသာ
ေကာင္းကင္ေျမႀကီးေပၚ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ပဲ အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရား
ကုိယ္ေတာ္နာမ ခ်ီးေျမႇာက္ အျမင့္ဆံုး၌
ထာ၀ရအၿမဲ ဘုန္းႀကီးျခင္းနဲ႔ စုိးစံရွင္ ေယ႐ႈဘုရား
ထူးဆန္းတန္ခုိးမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ထံပါး ျပပ္၀ပ္လ်က္ေရွ႕ေမွာက္
ခ်ီးမြမ္းဘုန္းႀကီးေသာဘုရင္ ဦးညြတ္ထုိက္ေသာဘုရား
ကုိယ္ေတာ္အား ႏွိမ့္ခ်၍ ျပ
အသက္ရွိေသာသူအေပါင္း ကုိးကြယ္ရာ

VERSE 2
ခ်ီးမြမ္း အဆံုးမရွိတဲ့ တန္ခုိးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ဘုရား
ခ်ီးမြမ္း အံ့ၾသဘြယ္ဂ႐ုဏာ ခ်ီးမြမ္း ခ်စ္ျခင္းရဲ႕အရွင္
ခ်ီးမြမ္း ေကာင္းႀကီးေရတြက္မကုန္ ခ်ီးမြမ္း အဆံုးမဲ့အျဖစ္မ်ား
ခ်ီးမြမ္း သက္ရွိလူသားေတြ ခ်ီးမြမ္း ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.