လွ်ံပယ္ေသာေမတၱာ

>>>Download

VERSE 1
ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀က ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္
ထာ၀ရရဲ႕ ေကၽြးေမြးျခင္း ခံခဲ့ၿပီ
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေရာက္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕အေတာင္ေအာက္
ေအးခ်မ္းစြာ ၿငိမ္၀ပ္လ်က္ ေနရတယ္

VERSE 2
ခႏၶာခ်ဳိ႕ယြင္းပါေစ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ေမတၱာဟာ
မခ်ဳိ႕ယြင္းပါ အခ်ိန္တုိင္းမွာ လွ်ံလုိ႔ေန
အေျခအေန ခက္ခဲပါေစ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ေမတၱာဟာ
ေႏြးေထြးစြာ ေနရာတုိင္း၌ ခံစားေန

CHORUS
ထုိသခင္အား ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းမည္
အုိအဖ ကုိယ္ေတာ္သာ ႀကီးျမတ္သည္
ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အလြန္ပင္ ၾကင္နာေသာသခင္
အနီးနီးနားက လမ္းျပတဲ့ သခင္အား ခ်ီးမြမ္းမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.