ကၽြႏု္ပ္ယံုသည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - မီးမီးခဲ

ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္း ဟာေလလုယာ

VERSE
ကၽြႏ္ုပ္ ငိုေၾကြးသံကုိ နားေညာင္းပါဘုရား
ႏွလံုးသားထဲမွာ ခံစားရတဲ့အရာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးတည္းသာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တာ
အလ်င္အျမန္ ကယ္မမူပါ

CHORUS
႐ႈတ္ယွက္ခတ္လြန္းတဲ့ ဒီကမၻာေလာကႀကီးထဲမွာ
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ လမ္းျပပါ
ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းကုိ ကုိယ္ေတာ္ဦးေဆာင္ပါ
ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ခရီးကုိ ကူညီမစပါ
ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ လမ္းျပခဲ့ေသာဘုရားရွင္သည္
ေရွ႕အနာဂတ္ ဆက္လက္ လမ္းျပပဲ့ျပင္မည္
ကၽြႏ္ုပ္ယံုသည္ ဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ဆံုးေန႔ထိ ပုိ႔ေဆာင္မည္

ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္း ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.