မီးျပတုိက္

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဟာ ငါတုိ႔အတြက္ မီးျပတုိက္ပဲ လမ္းျပေနခဲ့တယ္ ဟူး
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဟာ ငါတုိ႔ေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္လည္း
ငါတုိ႔လမ္းကို အုိး လင္းေစခဲ့တယ္

VERSE 2
စိမ္းလန္းေသာအရိပ္၌လည္း အိပ္ေစခဲ့ ခ်စ္ေသာသုိးေလးမ်ားအတြက္ ဟူး
ေဘးဒုကၡမက်ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့
ဒုိ႔အားလံုးအတြက္ အုိး ေႏြးေထြးေစခဲ့တယ္

CHORUS
အဆုိးရြားဆံုးဒုကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မွာ
ကုိယ္ေတာ္သည္ ဒုိ႔ဘက္မွာ ကာကြယ္ေပးမွာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္သူ သားသမီးတုိင္းဟာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေမ့ထားမွာလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.