ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ဆံုးကုိယ္ေတာ္

>>>Download

VERSE
နံနက္ယံတုိင္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုန္းေတာ္
ဘ႑ာေတာ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေစ
သန္႔ရွင္းက ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ အသစ္ျဖစ္ေစ
ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ဆံုး ကုိယ္ေတာ္

CHORUS
ေက်းဇူးဂ႐ုဏာထဲသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္
ပလႅင္မွစီး ထုိျမစ္ေရအားျဖင့္
သန္႔စင္ေစပါ ေဆးေၾကာေပးပါ
ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ဆံုး ကုိယ္ေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.