ကၽြႏု္ပ္စိတ္လံုးဖြင့္ေပးပါအရွင္

>>>Download

ေတးေရး -
ေတးဆုိ  - ထန္ေသာင္၊ FGA

VERSE
ကၽြႏု္ပ္ စိတ္ႏွလံုးဖြင့္ေပးပါအရွင္
ကၽြႏု္ပ္ စိတ္ႏွလံုးဖြင့္ေပးပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ခ်င္လွ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ခ်င္လွ

CHORUS
အျမင့္ဆံုး၌ ခ်ီးေျမႇာက္ဖူးျမင္ျခင္း
ဘုန္းေတာ္တန္ခုိး ေရာင္ျခည္ေတာ္ေတာက္ပ
တန္ခုိးႏွင့္ ေမတၱာ သြန္းေလာင္း
သီက်ဴးဧ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း

BRIDGE
(သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း)
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ခ်င္လွ