ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပူေဇာ္ပါ၏

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - ထန္ေသာင္

VERSE
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ ပူေဇာ္ပါ၏
သန္႔ရွင္းေသာအဖဘုရား ေရွ႕ေတာ္၀ယ္
ခႏၶာကုိယ္ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ပူေဇာ္ပါ၏
ငါ့အထဲ၌ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ
သန္႔ရွင္းေသာ အဖဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကုိ
တမ္းတေသာ ငါ့၀ိညာဥ္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
အုိအဖ ကုိးကြယ္ပါ၏
နာမေတာ္အား ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.