ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္စဥ္

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိးကြယ္စဥ္ အခမဲ့ ၾကင္နာခ်စ္ျခင္းတရား
ေပၚလြင္ေစမူပါ ကမၻာေလာႀကီး ျမင္ေတြ႕ေစပါ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိးကြယ္စဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္ႏွလံုး ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္
သြယ္ဖယ္ လမ္းလြဲေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ဆာငတ္ေစပါ

CHORUS
ေျခေတာ္ရင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုိးကြယ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္
ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းႀကီးျခင္းတန္ခုိးေအာင္ႏုိင္ ေခၚကာ ဘိသိက္မူပါ
သခင္ေယ႐ႈ သန္႔ရွင္းႀကီးျမတ္ျခင္း ကယ္ေသာအရွင္ကၽြႏ္ုပ္ေၾကြးေၾကာ္
လူေတြအားလံုး လြတ္ေျမာက္ၾကေစ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆုေတာင္းေန

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိးကြယ္စဥ္ ခ်ီးမြမ္းသံမ်ားနဲ႔ ကမၻာဖံုးလႊမ္း
 ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈ အသက္ေပးခ်စ္သက္ေသ အေသြးေတာ္သီခ်င္း
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိးကြယ္စဥ္ ႐ႈံးနိမ့္သူေတြ အထံေတာ္တုိး၀င္
ေခၚသံေမွ်ာ္သူေတြ အဖဘုရားေအးျမသံ ၾကားႏုိင္မလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.