မွန္ေသာစည္းစိမ္

>>>Download

VERSE 1
တခါတေလ လူေတြ ေတြးေတာႀကံစည္ျခင္းဟာ
တပ္မက္ျခင္းနဲ႔ အတၱစိတ္ေတြမ်ားတယ္
ကုိယ့္ရဲ႕အစြမ္းကုိအားကုိး ျဖစ္ခ်င္တာေတြကုိ ေရွ႕႐ႈ
ေလာဘထား ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အလုိေတာ္နဲ႔ဆန္႔က်င္တယ္
ဒီအရာေတြမ်ားဟာ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းေစတယ္

VERSE 2
အမွန္တကယ္ ျပန္လည္စဥ္းစား ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ
႐ုိးသား ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္မရပါ
ဘုရားလက္ေတာ္ထဲမွာ လြတ္တဲ့အရာေတြ မရွိပါ ႐ႈျမင္ပါ
ဂုဏ္စည္းစိမ္မ်ားစြာ ဘုရားရဲ႕လက္ေတာ္ထဲ
ေရႊေငြနဲ႔ ဥစၥာ ကုိယ္ေတာ္ပဲ ေပးပုိင္တယ္

CHORUS
အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္းမ်ား ရွိသမွ်နဲ႔ ေရာင့္ရဲဲျခင္းမ်ားဟာ
အမွန္တကယ္ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာျခင္း အစစ္ပါ
မွန္ေသာစည္းစိမ္ဆုိတာ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈပါ
ထုိသခင္သာ ထာ၀ရ ျပည့္စံုရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.