ကၽြန္ုပ္၏အလုိအပ္ဆံုးဟာကုိယ္ေတာ္သာ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး ကၽြႏု္ပ္အားကုိးရာ အျခားမရွိပါ
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏ ခုိလႈံရာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိးစားရာ ကၽြႏု္ပ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာ
ကၽြႏု္ပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကုိယ္ေတာ္သာ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး ကၽြႏု္ပ္အားကိုးရာ အျခားမရွိပါ
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏ ခုိလႈံရာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ လြတ္ေျမာက္ရာ ကၽြႏ္ုပ္္္၏ ခံစားရာ
ကၽြနု္ပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကုိယ္္ေတာ္သာ

CHORUS
ကၽြႏု္ပ္အသက္တာလမ္းခရီးမွာ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသူဟာ
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ
ကၽြႏု္ပ္အလံုးစံု အခ်ဳပ္အျခာပါ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း အုိ ကၽြႏု္ပ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္း
ကၽြနု္ပ္၏ လံုၿခံဳျခင္း ကၽြန္ုပ္၏ က်န္းမာျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဟာ/အစြမ္းခြန္အားဟာ
အသက္ရွင္ေသာဘုရား ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးသာ

ENDING
ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏ ကုိယ္ေတာ္
ခ်ီးမြမ္းပါ၏ ကုိယ္ေတာ္
ကုိးကြယ္ပါ၏ ထာ၀ရဘုရားကုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.