ဘုရားကုိခ်ီးမြမ္းပါ (Praise the Lord)

>>>Download

CHORUS
Praise the Lord, Praise the Lord
လက္ကုိေျမႇာက္၍ ထာ၀ရဘုရားအား ခ်ီးမြမ္းမည္
Praise the Lord, Praise the Lord
လက္ကုိ တီး၍ ထာ၀ရဘုရားအား ခ်ီးမြမ္းမည္

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း သီဆုိျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းမည္
ခ်ီးမြမ္းတန္ခုိးျပည့္၀ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္
ကားတုိင္ေပၚမွာ အသက္စြန္႔ေပးတာ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ
ငရဲမွလြတ္ဖုိ႔ အေသြးသြန္းေပးတာ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ

VERSE 2
ေန႔တုိင္း စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ေပးတာ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ
ယေန႔ထိ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ
ေယ႐ႈကုိ ယံုၾကည္သိခြင့္ရတာ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ
ေယ႐ႈနဲ႔အတူ တစ္ေန႔ေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ၀မ္းေျမာက္မွာ

ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ ဟာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ ဟာ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.