ေခါင္းစဥ္မသိ (Unknown Title 3) - ဆႏၵ

>>>Download

VERSE 1
အေကာင္းဆံုးကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး ႀကံစည္လည္း
မထင္ထားတာေတြ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ မေမွ်ာ္လင့္ထားတာ
၀င္လာခဲ့တာ အဆိုးဆံုးေတြ ႀကံဳရ
ရွင္သန္ခဲ့ရ ဘ၀ကုိ မပုိင္ဆုိင္ဘူးေလ

VERSE 2
ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ကုိယ္ထင္ထားေနသလုိမ်ဳိး
အခ်ိန္ဇယားေတြ အစီအစဥ္တက်နဲ႔ စီစဥ္ထားလည္း
မထင္မွတ္ထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ေတြ႕မယ္
အလုိေတာ္မရွိရင္ ဘာမွမျဖစ္ဘူးေလ

CHORUS
လူသားတုိင္း ကုိယ္စီ ႀကံဳဆံုရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အလံုးစံုေတြဟာေလ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားက ထိန္းခ်ဳပ္ေန
အလုိမရွိခဲ့ရင္ ဘယ္အရာကမွ ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းေတြမရွိဘူး
၀န္ခံႏုိင္ရင္ အရာရာ အဆင္ေျပလုိ႔သြားမယ္

VERSE 3
အမွတ္တမဲ့နဲ႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီးမသြားပါနဲ႔
ဘ၀ခရီးမွာ အေျခအေနတုိင္းဟာ အလုိေတာ္ေၾကာင့္သာ
၀န္ခံသြားပါ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာ
အေျခအေနတုိင္းမွာ ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းစရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.