ေခါင္းစဥ္မသိ (Unknown Title 1) - ဆႏၵ

>>>Download

VERSE
၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားက အသက္တာတေလွ်ာက္လံုးမွာ
အႏုိင္ယူ စုိးမုိးကာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသလား
ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ဂတိေတာ္ သမၼာတရားမွာ
ယံုသူ သားသမီးေတြဟာ မေျပာင္းလဲ ထာ၀ရ

PRE-CHO
စကၠန္႔တုိင္း အနားမွာ ေစာင့္ေရွာက္ေနထားတာ
ေဘးဒုကၡ ျပႆနာ ရန္အေပါင္းမွ သတိနဲ႔ကြယ္ကာ မထိခုိက္ေစရ
ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္းမ်ား ေ၀းကြာ

CHORUS
ညေမွာင္မုိက္ထဲက အႏၱရာယ္မ်ား
အေတာင္ေတာ္ အေမႊးနဲ႔ ဖံုးအုပ္ကာထား
၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ား အခ်ည္အေႏွာင္အား တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိ ေမာင္းခ်လုိက္ပါ
ဘ၀ စံုလင္ျခင္းအတြက္ ကုိယ္ေတာ္အား
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ကုိးစားလုိက္စမ္းပါ
ၾကြယ္၀ျခင္းမ်ား အထံေတာ္မွ အေျခအေနဆုိးေတြထဲက
ေကာင္းႀကီးေတြရလာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.