ေခါင္းစဥ္မသိ (Unknown Title 2) - ဆႏၵ

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ့္ဇာတိရဲ႕ အလုိလုိက္ခဲ့ အေမွာင္လမ္းထဲ
ေသြးေဆာင္ဖုိ႔လည္း မခက္ခဲတဲ့ အႀကိဳက္မ်ားရယ္
အသင့္ရွိခဲ့ေပမယ့္ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေအာင္ ရမၼက္ပုိခဲ့တယ္
ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အသိဥာဏ္ေတြလည္း လက္ေတြ႕ေတာ့ အသံုးမ၀င္ဘူးကြယ္
ကုိယ့္အစြမ္းနဲ႔ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ေကာင္းသြားဖုိ႔
ႀကိဳးစားလုိက္တုိင္း ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့

VERSE 2
မ်က္ရည္စက္လည္း ေနာင္တနဲ႔ သခင့္အပါး၀ယ္
က်ဴးလြန္မိတဲ့ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒူးေထာက္ခဲ့
ခြင့္လႊတ္လ်က္ ႀကိဳဆဲ ေပက်ံေလသမွ် အျပစ္အကုန္လံုးအတြက္
ကရာနီမွာ အေသခံစဥ္က လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့တယ္

CHORUS
မႏုိင္၀န္ေတြ မႏုိင္ရင္ မထမ္းနဲ႔ အခက္ႀကံဳမယ္
ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ၀န္ထုပ္မ်ားအတြက္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေျခေတာ္ရင္း၀ယ္ အပ္ႏွံခဲ့
မယံုႏုိင္ေအာင္ အေျခအေနေျပာင္းလဲ ေပါ့ပါးသြားမယ္
မေႏွာင္းေသးတဲ့အခ်ိန္၀ယ္ ယံုၾကည္စြာ အေျပးလွမ္းလာခဲ့
ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေဖာ္
ဘုရားျမတ္က ခရစ္ေတာ္ပဲ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.