ေကာင္းကင္တံခါးဖြင့္လွစ္လ်က္ေန

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ                   
ေတးဆုိ - MCA


VERSE
ေကာင္းကင္တံခါးဖြင့္လွစ္လ်က္ေန
၀င္ေရာက္ေသာသူ မ်ားလ်က္ရိွေန
လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ
တိုး၀င္လာၾကတယ္
ေကာင္းကင္စာရင္းဖြင့္လွစ္လ်က္ေန
ယံုၾကည္ေသာသူ စားရင္းရိွေန၊
တိုင္းရင္းသားစံု ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ
ေရာက္ရိွလို႔ေနတယ္။

CHORUS
ေကာင္းကင္သားမ်ား ၀မ္းေျမာက္ေနၾက၊
ဘုရားသားမ်ား၀မ္းေျမာက္ေနၾက၊
လက္ခုပ္သံမ်ားႏွင့္ေႂကြးေၾကာ္ေနၾက၊
ရိတ္သိမ္းျခင္းအမႈ၌ ၀မ္းေျမာက္ေနၾက၊
(ဟာေလလုယာ) ေႂကြးေၾကာ္ခ်ီးမြမ္းေနၾက။
(ေယရႈ...အျပစ္သားမ်ားကိုကယ္တင္ဘို႔၊
ေယရႈ...ေလာကသို႔ႂကြလာ)

ေယရႈ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.