အထူးေက်းဇူးတင္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - ခႏုတ္ေဖာင္


ကိုယ္ေတာ္ကို အထူးေက်းဇူးတင္
ကိုယ္ေတာ္ကို အထူးေက်းဇူးတင္

VERSE
ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ထာ၀ရအသက္
ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း
ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ၿငိမ္သက္ျခင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္း
ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုေက်းဇူးမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အမႈအရာမ်ားသည္
ကိုယ္ေတာ္ဘုန္းႏွင့္ (ေအာင္ျမင္ရင့္က်က္)
အသက္တာအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးအထူးတင္
ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္
အလံုးစံုေသာ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား
သစၥာေတာ္နွင့္ ဂ႐ုဏာေတြအတြက္ အိို

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.