ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ပါ၏

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ                                                  
ေတးဆုိ - ဂ်င္မီ


VERSE 1
လာၾက ေျခေတာ္ရင္းသို႔ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ႀကီးျမတ္ ဘုန္းႀကီးအရွင္အား
ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ပါ၏

VERSE 2
လာၾက ေျခေတာ္ရင္းသို႔ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္
ဂုဏ္ျပဳျခင္းအလံုးစံု ခံထိုက္ေသာအရွင္အား
ခ်ီးေျမွာက္ ကိုးကြယ္ပါ၏။

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ကိုေန႔တိုင္း
အစဥ္ေကာင္းႀကီးေပးမည္
နာမေတာ္ကိုကမၻာအဆက္ဆက္ခ်ီးမြမ္းမည္
ယခု သန္႔ရွင္းသူတို႔စည္းေ၀းရာအရပ္
ထာ၀ရဘုရားဆင္းႂကြမူပါ

ENDING
ကိုယ္ေတာ္မ်က္ေမွာက္ ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုးႏွင့္
ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္း တို႔ထိမူပါ

သန႔္ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း၊ သန္႕ရွင္း
ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရားရွင္၊
မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔တိုး၀င္ကာ
ကိုးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.