ဂုဏ္ျပဳပါ၏

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - MCA


(ေဟးဟုိ) (ဟာေလလုယာ)
(ေဟးဟို) (ဟာေလလုယာ)

(ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ယူေဆာင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔)
(၀မ္းေျမွာက္လ်က္ကခုန္ကာ ေရွ႕ေတာ္သို႔ )
(ဘုန္းႀကီးေသာရွင္ဘုရင္ တန္တိုင္းေတာ္သို႔)
(ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ယူေဆာင္ ကိုးကြယ္စို႔)
(ေႂကြးေၾကာ္ ဟာေလလုယာ
 ခ်ီးမြမ္း ဟာေလလုယာ)
ဟာ ဟာ ဟာ ဟာ ဟာေလလုယာ

(ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံထိုက္ေသာ ေကာင္းျမတ္ဘုရားရွင္
ဘုန္းႀကီးေသာဘုရားရွင္ ဂရုဏာေတာ္)
အစဥ္အၿမဲတည္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳပါ၏

(ယားယားယားယားယာယာ ဟာေလလုယာ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.