ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - MCA


VERSE
သခင္၏ခ်စ္ျခင္း၊ သခင္၏အေသခံျခင္း
သခင္ထေျမာက္ျခင္း ကၽြန္ပ္အတြက္ျဖစ္သည္
သခင္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သခင္၏ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊
သခင့္ထံ၌ရိွတဲ့အရာ ကၽြန္ပ္အတြက္။

CHORUS
သခင္၏ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္သာ၊ 
သခင္ေမတၱာခံစားရတာ၊
သခင္၏အေသခံျခင္းေၾကာင့္သာ၊
သခင္ႏွင့္အသက္ရွင္လာ၊
သခင္၏ေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္သာ၊
ကၽြန္ပ္သည္ေအာင္ျမင္ သူျဖစ္လာ၊
သခင္၏ေပးဆပ္ျခင္းေၾကာင့္သာ၊
သခင္အတြက္အေစခံတတ္လာ၊
(ဟာေလလုယာ)
သခင္၏ႀကီးျမတ္နာမ၊
ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏိုင္ပါ၊ (ဟာေလလုယာ)
သခင္၏ႀကီးျမတ္နာမ၊ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ပါ၊
(ဟာေလလုယာ)
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ။

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.