စာတန္႐ႈံးနိမ့္ၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - MCA


VERSE 1
ေယရႈခရစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သားျဖစ္ၿပီ၊
အသက္စာေစာင္မွာအမည္ရိွၿပီ၊
ဘုရားသားျဖစ္ၿပီ ေဟ့ စာတန္ရံွဴးႏိွမ့္ၿပီ

VERSE 2
ေယရႈခရစ္ကိုကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၀င္ခြင့္ရၿပီ၊
အသက္စာေစာင္မွာစာရင္းရိွၿပီ၊
ဘုရားသားျဖစ္ၿပီ ေဟ့ စာတန္ရံွဴးႏိွမ့္ၿပီ

CHORUS
ထာ၀ရအသက္ရၿပီ ေနစရာအခန္းရိွၿပီ
ယံုၾကည္ေသာ၀ိညာဥ္မ်ားကို
အၿမဲတန္းႀကိဳဆိုလ်က္
ေကာင္းကင္တံခါးပြင့္ၿပီ ငရဲတံခါးပိတ္ၿပီ
ယံုၾကည္ေသာ၀ိညာဥ္ေတြတြက္
ေကာင္းကင္ဖြင့္လစ္ေနဆဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.