မုိးတိမ္တုိင္ေရြ႕ေနၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - MCA


VERSE
၀န္ခံျခင္းနဲ႔သခင့္ကိုခ်ီးမြမ္းမည္
နာခံျခင္းနဲ႔သခင္ကိုခ်ီးမြမ္းမည္
မိုးတိမ္တိုင္ေရႊ႕ေနၿပီ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ လိုက္သြားမည္
မိုးတိမ္တိုင္သည္ရပ္ေနရင္
ယဇ္ပလႅင္တည္ကာခ်ီးမြမ္းေနမည္၊
ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ
ဘုရားအႀကံအစည္ဟာ တကယ္ကိုႀကီးမား
ဟာေလလုယာ

CHORUS
လြင္ျပင္ကိုေတာင္ စမ္းေရထြက္ရာအရပ္
ျဖစ္ေစတဲ့ဘုရား၊ တိုးပြားမ်ားျပားဘို႔
အလိုရိွတဲ့ ဘုရားဟာ ဘယ္ေနရာမဆို
တို႔ကိုေကာင္းႀကီးေပးမွာဟာေလလုယာ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပလႅင္တည္မည္၊
စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ကိုးကြယ္မည္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.