ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ပဲအသက္ရွင္မည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - ဧၿပီေမဇင္လတ္

VERSE 1
ေန႔တာအသစ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
တစ္ေန႔တာလံုးမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
နာရီမိနစ္စကၠန္႔တိုင္းမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ဘဲအသက္ရွင္မည္။

VERSE 2
ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
ဘယ္ပဲသြားသြား ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရအမႈတိုင္းမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ဘဲအသက္ရွင္မည္။

CHORUS
သခင္ဘုရားႂကြလာမည့္
ေန႔ရက္အထိတိုင္ေအာင္
ေန႔စဥ္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အသက္ရွင္မည္
သခင္ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္
ဒူးေထာက္၀န္ခံမည္႔ေန႔ေရာက္ရင္
သာဓုသစၥာရိွေသာငယ္သားေကာင္း
အေခၚခံရသည့္အခါ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ထာ၀ရစိုးစံမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.