အခ်ိန္တုိင္းခ်ီးမြမ္းမည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - MCA Boys


VERSE
ျမင့္ျမတ္ေသာထာ၀ရဘုရား
ဘုန္းႀကီးေသာထာ၀ရဘုရား
ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဂုဏ္ျပဳျခင္းအလံုးစံု ခံထိုက္
သန္႔ရွင္းေသာထာ၀ရဘုရား၊
ေကာင္းျမတ္ေသာထာ၀ရဘုရား၊
ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဂုဏ္ျပဳျခင္းအလံုးစံု ခံထိုက္
ဟာေလလုယာ၊

CHORUS
ဘယ္ေနရာမွာမဆို ခ်ီးမြမ္းမည္၊
ဘယ္အခ်ိန္ခါမဆို ခ်ီးမြမ္းမည္၊
ေန႕စဥ္ သခင့္ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို
စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ခ်ီးမြမ္းမည္၊
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းမည္၊
ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း ခ်ီးမြမ္းေနမည္
ထာ၀ရ ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.