ယဇ္ပလႅင္တည္မည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - ခႏုတ္ေဖာင္၊ ေဇာင္းေနာ


VERSE
ျမင့္ျမတ္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုန္းႀကီးဘုရင္
ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံထိုက္မူသည္
စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ့ ကိုးကြယ္မည္
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ တန္တိုင္းအတြင္းမွာ
တိုး၀င္မည္ /ယဇ္ပလႅင္တည္မည္။

CHORUS
(ဟာေလလုယာ) ခ်ီးမြမ္းေနမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.