ထာ၀ရခ်စ္သူ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - အက္စတာမြန္း


VERSE 1
ဟန္ေဆာင္ခ်စ္ၿပီး ေမတၱာမရိွသူ ကၽြႏ္ုပ္သိၿပီ လည့္စားေသာသူ
သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ ယခုလံုး၀မဆိုင္ ေတြ႕ၿပီ ထာ၀ရခ်စ္သူ
ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ တို႔ကိုခ်စ္သူ အသက္ေပးကာ ကယ္တင္ခဲ့သူ
ဘ၀ဆံုးထိခိုင္ၿမဲသစၥာႏွင့္ တို႔ကို ထာ၀ရခ်စ္သူ။

CHORUS 1
(ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းမည္)
ထာ၀ရ အသက္ကိုေပးသူ
ေကာင္းကင္ ေခၚေဆာင္မည့္သူ။

VERSE 2
ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ တို႔ကိုခ်စ္သူအသက္ေပးကာ ကယ္တင္ခဲ့သူ
ဘ၀ဆံုးထိခိုင္ၿမဲသစၥာႏွင့္ တို႔ကိုထာ၀ရခ်စ္သူ
ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ တို႔ကိုခ်စ္သူအသက္ေပးကာ ကယ္တင္ခဲ့သူ
ဘ၀ဆံုးထိခိုင္ၿမဲသစၥာႏွင့္ တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္သူ။

CHORUS 2
(ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းမည္)
ထာ၀ရ အသက္ကိုေပးသူ
ေကာင္းကင္ ေခၚေဆာင္မည့္သူ

ENDING
(ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းမည္)
ထာ၀ရ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံထိတိုင္
တို႔ကိုခ်ီေဆာင္မည့္သူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.