သခင္ႏွင့္ေမြ႕ေလ်ာ္မည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - စံပီး


VERSE
အရာခပ္သိမ္း အစဥ္ေကာင္းျမတ္
ေန႔ရက္အခ်ိန္တိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္၊ ထိုက္တန္ေသာဘုရား
ျပပ္၀ပ္ခ်ီးေျမႇာက္ ကိုးကြယ္မည္

CHORUS
စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့၊ ဥာဏ္စြမ္းရိွသမွ်ႏွင့္
ကိုယ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္မည္
ကၽြႏု္ပ္ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ သခင့္ကို ကိုးကြယ္မည္
ဘယ္အရာမ်ားတားဆီးလို႔ မရၿပီ
ကိုးကြယ္မည္၊ေမြ႔ေလ်ာ္မည္
သခင့္ႏွင့္ေမြ႔ေလ်ာ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.