ျပင္ဆင္ေပးမည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ - ေဒးဗစ္လား

CHORUS
ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစဥ္ ေျဖသိမ့္အားေပးသူ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေပးေနသူ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးသူေယရႈ
ဟာေလလုယာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္
ထာ၀ရဘုရားသခင္ / (JEHOVAH JIREH)
ျပင္ဆင္ေပးမည္

VERSE 1
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီ သခင့္ခ်စ္သက္ေသမ်ား
သိရိွခဲ့ၿပီ သခင့္ေမတၱာမ်ား
ေရတြက္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္ ျပဳေသာအမႈမ်ား
ျမင္ေတြ႕ၿပီ သခင့္လက္ရာ

VERSE 2
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီ သခင့္ခ်စ္သက္ေသမ်ား
သိရိွခဲ့ၿပီ သခင့္ေမတၱာမ်ား
ေရတြက္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ
အေျဖေတြ႕ၿပီ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.